Kopiereg © Kerkbode 2022

Swart
Die moderatuur in hul swart klere. Van links is dr Kobus Gerber, ds Nelis Janse van Rensburg, dr Gustav Claassen, ds Dirkie van der Spuy en prof Johan van der Merwe.

Sinode dra swart – vir vroue

Donderdag staan die sinode soos een vrou in hul swart klere – en hulle sê daarmee hard en duidelik nee vir geweld teen vroue.

Die sinode het aangeluit by Cabsa (Christian Aids Bureau of Southern Africa) se inisiatief ‘Thursdays in Black’.

Cabsa is ’n organisasie wat gemeentes bemagtig om op MIV en vigs te reageer. Hul navorsing en ervaring het hulle egter vinnig van die verband tussen slagoffers van geweld teen vroue en MIV/vigs bewus gemaak.

Lyn van Rooyen, direkteur van Cabsa, verduidelik dat dit oor meer gaan as die oordrag van MIV deur verkragting. Geweld laat diep wonde wat dikwels tot riskante gedrag kan lei wat die vatbaarheid vir die virus verhoog.

In die lig hiervan moedig het Cabsa mense aan om op Donderdae swart te dra “towards a world without rape and violence.” Die Algemene Sinode 2015 het hul ondersteuning vir hierdie saak aan sinodegangers oorgedra en versoek dat hulle Donderdag swart sal aantrek.  

Na afloop van Donderdagoggend se dagwyding het dr Elize Morkel die gepastheid beklemtoon van die sinode se keuse van Rut as teks vir sy dagwydings.  “Rut moes by ’n man inkruip om raakgesien te word en in die samelewing vandag is dit nog vir baie vroue ’n werklikheid. Hulle moet hulself verneder om te oorleef.”

Ds Nelis Janse van Rensburg, moderator, het die sinode met diepe ontroering bedank vir die wyse waarop hulle aan die versoek vir swart drag gehoor gegee het:

“Dankie vir die betoonde solidariteit met soveel vroue wat in die land verneder, misbruik, of as tweedeklas burgers geag is. Laat ons dit vir mekaar sê dat ons as kerk vandag, saam met ons ekumeniese vriende, opstaan om ons diepe ongelukkigheid met die toedrag van sake te beliggaam en te betoon. Kom ons sê vir ons land dat ons as gelowiges nie hiermee tevrede is nie en kom ons doen alles in ons vermoë om dit te bestry.”

Scroll to Top