Kopiereg © Kerkbode 2022

Gays - NG Kerk maak geskiedenis
Blydskap oor die nuwe koers wat die NG Kerk ingeslaan het. Van links is prop Hennie Pienaar, dr Marietjie van Loggerenberg, dr Charlene van der Walt, Michelle Boonzaaier en Lulani Vermeulen.

Gays: NG Kerk maak geskiedenis

Die trane het gevloei van blydskap toe die Algemene Sinode van die NG Kerk Donderdagmiddag ‘n nuwe pad met sy gay lidmate begin stap het. Die nuwe pad wil groot deure vir gay lidmate oopmaak, maar ook die reg van gemeentes erken om self ‘n eie standpunt oor die saak in te neem.

Die dag het begin met drie uiteenlopende voorstelle wat drie breë en uiteenlopende koerse vir die kerk aangedui het:

  1. Die handhawing van die status quo;
  2. Verdere studie met die oog op besluite by ‘n volgende sinode; en
  3. ‘n Erkenning van gay verbintenisse en die opheffing van die voorwaarde dat gay teologiestudente selibaat moet bly om gelegitimeer te word.

ʼn Lang debat wat die hele oggend geduur het, is hieroor gevoer.

Verteenwoordigers van die Oostelike sinode se diensraad het aangedui dat hulle beskrywingspunt vir die status quo kan wegval, wat die sinode met twee opsies gelaat het.

Ds Nelis van Rensburg, moderator, het die sinode gevra watter van die twee oorblywende koerse die sinode wil volg. In ‘n stemming met geslote stembriefies het die sinode met 102 teen 88 stemme gestem vir die laaste opsie.

Dit was ‘n beslissende keuse, maar nog nie ‘n finale besluit nie. Die voorstel is terugverwys om te kyk of dit verbeter kan word deur aspekte van die ander voorstelle ook daarby in te sluit. Die wese van die voorstel kan egter nie meer verander word nie.

Van die punte van die voorstel (voordat dit verder verfyn is), is:

  • Die term huwelik word behou vir die verbintenis tussen een man en een vrou;
  • Erkenning word gegee aan burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag;
  • Van gay teologiestudente word nie langer verwag om selibaat te wees om gelegitimeer te kan word nie;
  • Kerkrade se diskresie word bevestig om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en reël.

Die geslypte voorstel word Vrydag aan die sinode voorgelê om ‘n finale besluit te neem.

Scroll to Top