Kopiereg © Kerkbode 2022

Belhar

Belhar: Ja vir Wes-en-Suid-Kaapland

Wat met die eerste oogopslag na ‘n kerkregtelike onmoontlikheid gelyk het, is deur die Algemene Sinode goedgekeur.

Die saak ter sprake is dat streeksinodes voortaan self hulle belydenisskat kan uitbrei. Dit maak dit vir die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland moontlik om die Belydenis van Belhar as deel van haar belydenisgrondslag te laat aanvaar.

Daar word egter vereis dat dieselfde proses gevolg moet word wat met Artikel 1 gevolg is, naamlik dat die sinode ‘n wysiging met ‘n tweederdemeerderheid moet goedkeur en dat twee derdes van gemeentes en kerkrade ook met ‘n tweederdemeerderheid ten gunste van so ‘n verandering moet stem.

Die vergadering het kennis geneem daarvan dat die besluit moontlike ‘n risiko inhou dat dit in die hof betwis kan word, maar daar is besluit om die risiko te nem omdat die saak vir Wes-en-Suid-Kaapland so belangrik is.

Daar was enkele stemme van teenkanting van die vloer af, maar die vergadering het oorweldigend ten gunste van die voorstel gestem.

Scroll to Top