Kopiereg © Kerkbode 2022

’n Verwagting van Hoop

Daar is oorweldigende taal van hoop wanneer sinodegangers hul verwagtinge vir die Algemene Sinode 2015 uitdruk. Terwyl die uitdagings van die NG Kerk nie ontken word nie, word daar met hoop na God se voorsiening gekyk om sy wil tydens die sinode te laat geskied.

“Ek hoop vir ’n feestelikheid tydens die sinode – ’n viering van kerkeenheid. Dit is my hoop dat ons viering as een groot familie in Christus ’n ruimte kan skep waarbinne ons moeilike gesprekke kan voer,” sê ds Paul Grobler, direkteur van die Noordelike Sinode.

Johan Kruger, saakgelastigde, kom met die hoop dat die NG Kerk in liefde en vrede met mekaar oor brandpunte in gesprek sal tree. Piet Klut, kerkraadslid vanuit die Hoëveld Sinode, spreek ook sy verwagting uit dat die kerk waarlik kerk sal wees en deur die week luisterend sal handel en in liefde sal verskil.

Eensgesindheid, deur in Goddelike liefde teenoor ander en vanuit self-opoffering aan die sinode deel te neem, is vir Jaco van der Westhuizen en Willie Stoltz, as kerkraadslede van Oos Kaapland, die kern van hul verwagting vir die opkomende week.

Vir Hermien Swart en Naomi van Wyk, wat deel van die Ontwerpspan uitmaak, kan die gasvryheid en omgee van die Noordelike Sinode tot die realisering van hierdie hoop bydra. Deur dekor en gasvryheid kan daar ’n bewussyn van God se Meesterskap en betrokkenheid in die verrigtinge van die sinode bevorder word.

Dit is juis hierdie betrokkenheid van God wat Riné Vreken, ouderling van die sinode van KwaZulu-Natal, optimisties oor die komende sinode maak. “Ek het ’n hoopvolle verwagting vir die kerk om gemoedsrus in stormwaters te kry deurdat die Here ons oë vir die pad vorentoe sal open.”

Danie Coetsee en Rudolph van der Westhuizen, kerkraadslid en waarnemer vanuit die Oos Kaapland, lig ook die belang van oop oë en ore tydens die Sinode uit. Rudolph wil egter nie net God se stem hoor nie, maar wil ook ander begelei om God nuut te hoor: “Dit is my verwagting dat ons in hierdie uitdagende tyd die geloofsmoed sal hê om die stem van die Here op ’n Skrifgetroue wyse te verwoord en om op Hom te vertrou.”

Die uitdrukkings van hoop wat op die sinodegangers se lippe is, is vir Herklaas Viljoen, kerkraadslid uit die KwaZulu Natal Sinode, gesetel in die vertroue dat die kerk steeds ’n bestaansreg en relevansie te midde van uitdagings en moedeloosheid het, omdat God die Een is wat die kerk roep. Vir Herklaas kan die sinode in hierdie week met hoop en verwagting omgaan, want “Wie weet? Miskien is dit juis vir met die oog op ’n tyd soos hierdie” (soos in die verhaal van Ester) dat ons voor God geroep is om deel van Sy werk te wees.

Scroll to Top
Scroll to Top